Menu
EUR
  • 6000m2 Fysieke Superstore in Overpelt (België)
  • Betaalbare meubels van hoogwaardige materialen
  • Uitstekende service en garantie op al onze meubels
  • Laat je inspireren door onze medewerkers

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden PACO Meubelen International

In alle eerlijkheid willen wij mededelen dat wij:

  • Geen houten meubelen verkopen waar geen barstjes/scheurtjes in kunnen komen
  • Geen metaal verkopen dat niet kan roesten
  • Geen kunststof/wicker verkoper dat niet kan breken
  • Geen parasols verkopen die windbestendig zijn
  • Geen kussens verkopen die waterdicht zijn

Definities

Artikel 1 - Meubelen: verzamelnaam van alle producten die tot het assortiment van ondernemer behoren. - Ondernemer / Verkoper: Pacomeubelen BVBA, Paco Meubelen B.V. - Afnemer/ Koper: ieder die met de verkoper een overeenkomst aangaat of wilt aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. - Consument: afnemer die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf. - Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een bedrijf en tekeningsbevoegd is.

Verplichtingen

Artikel 2 De verkoper is gebonden door garantiebewijzen ,prospectussen en publicitaire mededelingen en andere documenten die door hem worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst, en dit voor zover zij de rechten van de koper, die uit de wet en uit deze overeenkomst voortvloeien, niet beperken. De verkoper zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor kleine wijzigen inzake constructie, maten, kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon zou blijken dat de constructie de maten en /of de kleur voor de koper een wezenlijk onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Artikel 3 De afgebeelde artikelen op de website, in folders, advertenties en catalogus kunnen afwijken en zijn voorbehouden van mogelijke zet- en drukfouten.

Intellectueel Eigendom

Artikel 4 De verkoper behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op verzoek onverwijld teruggegeven te worden aan de ondernemer. Het is afnemer verboden materieel van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten op berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen.

Verkoop aan de kassa: betaling/ bedenktijd/ ruilen

Artikel 5 Betaling geschiedt 100% vooraf per Pin / Contant / Waardebon. Er is geen bedenktijd indien de verkoop van het product heeft plaatsgevonden aan de kassa in de winkel van de verkoper. Het product is meegenomen door de consument en zakelijke afnemer. Zij hebben de mogelijkheid gekregen van de verkoper om het product goed vooraf te inspecteren. Uit service-oogpunt geeft de verkoper uitsluitend de particuliere koper de mogelijkheid binnen 7 kalenderdagen het product te ruilen aan de kassa in de winkel. Verkoper zal uitsluitend een PACO- tegoedbon ter beschikking stellen, ter waarde van de kassabon. Nimmer zal er tot terugbetaling van het aan te kopen bedrag in contanten overgegaan worden. Product dient onbeschadigd in originele verpakking retour aangeboden te worden. Bij lichte beschadiging van het product zal er slecht 50% van het aan te kopen bedrag vergoed worden. Bij onverkoopbaarheid zal het product niet terug ingenomen hoeven te worden.

Verkooporder op bestelling: betaling/ bedenktijd/ wijzigen/ annuleren/ levertermijn/ bezorgen

Artikel 6 Betaling van verkoop op bestelling geschiedt minimaal 30% vooraf per Pin/Contant/Waardebon. Overige 70% vooraf bij afhalen of bezorging per Contant/Pin/Bank/Waardebon. Artikel 7 Na ondertekening van de order. Wacht de verkoper 2 Kalenderdagen met bestellen bij de leverancier. In deze 2 kalenderdagen heeft de consument het recht om een maatwerk product kosteloos te wijzigen. Op www.pacomeubelen.com via de klantenservice kun je een ticket hiervoor aanmaken. Ten alle tijden ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging. Artikel 8 Na ondertekening van de order is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. Annuleren kost vanaf dat moment 30% van het aankoopbedrag. Bij op maat geproduceerde producten en commissie producten (producten die naar uw wens besteld worden bij leveranciers) zal de vergoeding naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld met een minimum van 50% van het aankoopbedrag. Verkoper wil ten allen tijde meedenken in een oplossingen richting de koper om annuleringen te voorkomen. Bijvoorbeeld: Een latere levering doordat uw nieuwe woning vertraagt opgeleverd wordt. Verkoper wil kosteloos 9 maanden na ondertekening van de verkooporder, de meubelen in beheer houden. Na 9 maanden zal koper het openstaande bedrag moeten voldoen. In overleg met Koper zal een vergoeding afgesproken worden voor opslagkosten, afhankelijk van omvang product. Indien de verkoper vrijwillig besluit de overeenkomst te verbreken naar aanleiding van zijn eigen initiatief, zonder dat de koper een daad gesteld heeft dat de verkoper daartoe aanzet, is de verkoper verplicht eveneens een redelijke compensatie aan te bieden in gelijkwaardige meubels richting de koper. Artikel 9 Op de factuur met een order met levering op termijn is verkoper verplicht een vermoedelijke levertermijn aan te geven. De vermoedelijke levertermijn is sterk afhankelijk van type product en type leverancier, maatwerk of een standaard meubelstuk. Indien geen precieze leverdatum of levertermijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste levertermijn 6 maanden vanaf de ondertekening van deze overeenkomst of anders wederzijds overeengekomen. Artikel 10 Artikel 9 is niet van toepassing ingeval de leveringsdatum niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorzienbare omstandigheden en/of onmacht onafhankelijk van de wil van de verkoper en hij binnen de 30 dagen nadat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden, en ten laatste op de voorziene leveringsdatum de koper hiervan verwittigt. In dit geval heeft de koper de keuze tussen de tijdelijke levering van een evenwaardig vervangingsmeubel of - meubelen of een evenwaardige vervangingsaankoop. Artikel 11 Indien de tijdelijke terbeschikkingstelling van het vervangingsmeubel of -meubelen de 6 maanden overschrijdt, of ingeval van definitieve onmogelijkheid tot levering ten gevolge van overmacht bij verkoper is de koop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden, behalve indien schriftelijk anders wordt overeengekomen. Artikel 12 De koper kan zich echter verzetten tegen de toepassing van artikel 9, 10 en 11 in het bijzonder geval dat hij er expliciet op gewezen heeft dat een laattijdige levering geenszins meer zal passen in het bijzonder kader waarvoor de aankoop gepland werd of een ernstige financiële of morele schade zal meebrengen. Verkoper gaat dan graag in nader overleg met koper voor een wederzijdse acceptabele oplossing. Artikel 13 De koper kan niet worden verplicht een gedeeltelijke levering te aanvaarden van meubelen die één geheel vormen, behalve als hij zelf een gedeeltelijke levering heeft gevraagd. Artikel 14 De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd er geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij op het adres van de koper. Artikel 15 De koper is verplicht ervoor te zorgen dat: - De plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken - De verkoper is verplicht om de koper op de hoogte te brengen van de mogelijkheden tijdens een levering. Mocht blijken dat er tijdens de levering nood is aan bijzondere hulpmiddelen zoals bv een lift, takel of kraan, is dit steeds in te schatten en te voorzien door de koper. In dit geval zijn de extra kosten steeds voor de koper. Artikel 16 Eigen transport door de koper is voor risico van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voorkomt door eigen transport van de koper. Artikel 17 Aflevering van artikelen voor de koper, door de ondernemer ,zijn niet kosteloos, tenzij indien anders overeengekomen. De transportkosten worden bepaald door de verkoper.

Verkoop Online: bedenktijd/ ruilen

Artikel 18 Online aankoop via een website wat eigendom is van PACO Meubelen BVBA en/of PACO MEUBELEN B.V., is een verkoop op afstand. Dit artikel is alleen geldig voor consumenten en niet voor een zakelijke afnemer. De wettelijke bedenktijd van retourneren voor een consument is 14 kalenderdagen. Start na ontvangst van producten bij consument. Op www.pacomeubelen.com staat uitgeschreven hoe het retourproces, zonder opgave van redenen, in zijn werking gaat. U dient binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product een retour aan te geven , via de klantenservice op www.pacomeubelen.com. U ontvangt hiervan direct een ontvangstbevestiging. Terugbetaling aankoopbedrag inclusief verzendkosten zal binnen 14 kalenderdagen op de door u aangegeven bankrekeningnummer op het retourformulier worden gestort. Retournering van het product dient wel binnen deze 14 kalenderdagen bij Pacomeubelen aan te komen. Het proces voor online omruilen van een product staat op www.pacomeubelen.com uitgeschreven. Kosten van de 1ste verzending zullen verdisconteerd worden op de kosten van de nieuwe verzending. Bij zowel retourneren als omruilen geldt, bij lichte beschadiging van het product zal er slecht 50% van het aan te kopen bedrag vergoed worden. Bij onverkoopbaarheid zal het product niet terug ingenomen hoeven te worden. Onze klantenservice zal ten alle tijd in goed overleg met u gaan hierover, binnen alle redelijkheid en billijkheid.

Verkoop buiten de onderneming: bedenktijd/ ruilen

Artikel 19 Met verkopen buiten de onderneming wordt o.a. bedoeld: verkoop tijdens beurzen of exposities, tijdens een door de verkoper georganiseerde uitstap, alsook via de post, per telefoon of andere vormen van verkoop op afstand, alsook ten huize van de koper. Dit artikel is alleen geldig voor consumenten en niet voor een zakelijke afnemer. De consument moet de onderneming informeren over zijn verlangen om zich terug te trekken binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder hiervoor een reden op te geven en zonder extra kosten. Herroeping kan via www.pacomeubelen.com klantenservice. U ontvangt hiervan direct een ontvangstbevestiging. Deze bedenktijd geldt niet wanneer de koper het bezoek van de verkoper voorafgaandelijk en uitdrukkelijk gevraagd heeft, met de bedoeling te onderhandelen over de aankoop.

Prijs

Artikel 20 De hoger vermelde prijs is vast en alles inbegrepen, behalve indien deze overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt. Indien op verzoek van de koper wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en /of plaats en /of leveromstandigheden, of indien de koper verkeerde inlichtingen heeft verstrekt krijgt de verkoper het recht om extra kosten aan te rekenen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast. Artikel 21 Alle offertes hebben tenzij uit de offerte ander blijkt een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte. Een offerte is nooit een bindende overeenkomst. Het is een geheel vrijblijvend aanbod aan de koper. Ze zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De potentiële koper is verplicht de verkoper te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de bijeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. De verkoper behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen, tenzij anders vooraf afgesproken en overeengekomen met de potentiële koper. Zij dienen op eerste verzoek van de verkoper onverwijld teruggeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten. Artikel 22 Verkoper kan (soms) verschillende aankoopprijzen in de winkel en online hebben die afwijken van elkaar. Kopers kunnen hier geen rechten aan ontlenen. Verkoper gaat ten allen tijde in gesprek met koper voor een toelichting hierover. Artikel 23 Verkoper kan dagelijks diens prijzen aanpassen. Kopers kunnen over eerder aangekochte producten hier geen rechten aan ontlenen. Indien de aankoop binnen 3 kalenderdagen voor wijzigingen prijs heeft plaatsgevonden, is koper bereid om in nader overleg te treden met koper. Voorgestelde oplossing is 50% van de prijsdaling een waardebon als compensatie.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 24 De verkoper blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte zaken zolang de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de verkoper heeft voldaan.

Kwaliteit en garantie

Artikel 25 De verkoper waarborgt dat de meubelen in overeenstemming zijn met het contract. Hij verklaart dat de meubelen stroken het hetgeen in de overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen en met de publicitaire mededelingen en andere documenten die door de verkoper worden uitgedeeld, overgenomen of waarnaar hij verwijst. De verkoper verklaart dat de meubelen geschikt zijn voor elk zonder door de koper gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat de verkoper schriftelijk heeft aanvaardt. Elk niet overeenstemming met deze gegevens wordt hierna “gebrek” genoemd. Wat niet als gebrek wordt beschouwd: Verkleuren van hout, textiel vezelstoffen en leder Werken van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Artikel 26 De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek dat bestaat bij de aflevering van de meubelen. Als het gebrek zich manifesteert. - binnen de 6 maanden na aflevering, wordt vermoed dat het gebrek bestond bij aflevering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de meubelen of met de aard van het gebrek. - Als het gebrek zich manifesteert vanaf de 7de maand tot en met het 2de jaar na aflevering dient de koper te bewijzen dat het gebrek bestond bij aflevering. - Vanaf het 2de jaar na aflevering is verkoper bereidt in overleg te treden met koper voor reparatie- herstelmogelijkheden tegen een nader te bepalen vergoeding. De koper moet de verkoper via www.pacomeubelen.com klantenservice op de hoogte brengen van het bestaan van het gebrek binnen de 14 dagen vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. Voor een service-verzoek na 2 jaar graag contact opnemen met de klantenservice. U ontvangt van de aanmelding direct een ontvangstbevestiging. Artikel 27 Gebreken welke bij het sluiten van de overeenkomst bestonden worden geacht niet te bestaan als de koper het gebrek kende of redelijker wijs behoorde te kennen of als het gebrek voortvloeit uit materiaal geleverd door de koper aan de verkoper. Na termijn van 2 jaar zijn de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Artikel 28 In geval van een wederzijds vastgesteld gebrek wordt volgende garantie gegeven door verkoper aan de koper: - Gedurende de eerste 2 jaar na de levering heeft de koper het recht het meubel door de verkoper te laten herstellen of te laten vervangen door een identiek meubel. De verkoper kan die herstelling of vervanging weigeren wanneer die buiten verhouding is, gelet op: - De waarde van de meubelen - De ernst van het gebrek - De vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening mogelijk is zonder ernstige overlast voor de koper. De koper heeft recht op prijsvermindering of ontbinding als herstelling of vervanging niet mogelijk is of als de verkoper ze niet uitvoert binnen een redelijk termijn. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein en weinig belangrijk gebrek, dan kan de koper de ontbinding niet vragen. De koper heeft bovendien, overeenkomstig de wet, recht op een vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte schade. Deze verhaalmiddelen vervallen indien het ingeroepen gebrek veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling van/of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen alsmede wanneer de meubelen niet gebruikt worden overeenkomstig hun bestemming. De koper heeft geen verhaal bij gebreken die hij kende of redelijker wijze had moeten kennen bij het sluiten van de overeenkomst of als het gebrek voortvloeit uit materiaal door de koper geleverd.

Betaling

Artikel 29 De betaling van de producten geschiedt contact/bank/Waardebon bij de levering, behoudens een uitdrukkelijk afwijkende vermelding op de bestelbon. Bij niet betaling van de gehele of gedeeltelijke prijs op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de openstaande schuld ten bedrage van 1 % per maand met als minimum de wettelijke intresten. Bovendien zal, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 14 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op de aankoopprijs, met een minimum van 25 euro, dit alles onverminderd de bovenvermelde intresten.

Eigendomsoverdracht

Artikel 30 Zolang de meubelen niet geleverd zijn, valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de verkoper. Na levering valt elk risico wegens verlies of beschadiging ten laste van de koper ongeacht het feit dat hij op dat moment reeds eigenaar is of niet. De verkoper blijft eigenaar van de door hem aan de koper verkochte goederen zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht om de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen , totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn rechtsgeldig voor alle Filialen van Pacomeubelen International met name: Pacomeubelen BVBA Pacomeubelen BV Europalaan 39B Peperstraat 62 3900 (Over)Pelt 5554 EK Valkenswaard België Nederland BE 0890.949354 NL 8189.03.326.B01

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »